VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5:
SHA1:
SHA256:
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: byte
ประเภทของไฟล์:

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 192:uwPib5n/0lMnQjxn5Q/TnQie6NnwnQOkEntJpnQTbnZnQBGLnLnQt8qMBaqnYnQc:JQ/aGlM text/html 2020-01-25 04:58:31
2 192:8L55wcDy1Xs2XD3Sz46OXddIu5XHLtuOkg:8L55hy187z46OXdd1kg application/x-dosexec 2020-01-25 04:58:21
3 24576:1qylFH50Dv6RwyeQvt6ot0h9HyrOgiruAbP:IylFHUv6ReIt0jSrOt application/x-dosexec 2020-01-25 04:58:11
4 12288:7eyK+axLogCYkbMZ6ODfxNAc07C4j9if1rwHF8L1vsF1aY:7eyUobYVZ6ODpNSj9c1rP1E7 application/java-archive 2020-01-25 04:58:01
5 3072:YuExaasp6wfrY/Flmq6+wxpzGJuuiyO9Sang:YaasMwDY/nmqpMzGJupnn application/x-dosexec 2020-01-25 04:57:41
6 768:KOxZOgIryM1P3oO2y8UN2ivcTTJlu71TFA9nn0OjDDdmo/SK2OURvXZGLz:nSgy19JSVO1ONn511/tivXZw application/x-dosexec 2020-01-25 04:57:31
7 192:mhkr/GjnYED773/iTDrbOs1QcofddSO2ASoGencUNblIZfz0Hte:mr6VQc6dS0DGHU5oSo application/octet-stream 2020-01-25 04:57:11
8 6144:k7Ff04Hfn1UP085mFZtj+Wc6LyL6tDUtKXDYjrRJe/DOob8cVLLvVGLA1ZQbSxCw:k79PUfsVc6eL6JUtKXDYObNVbnCADMe application/x-dosexec 2020-01-25 04:57:01
9 1536:7hxWH/ZbUKUEEiWLzVo52bGFXtV7/WmdY9ZGFHyWcemBDJJM1RnDV7/WmdY9ZU:dxy/ZIZ5vzvSFlYGPmh7SJYU application/zip 2020-01-25 04:56:41
10 24576:HEDrl7C7NM2dqcS5GrzxmLB+umQobBCBS1Xd54QCT3A0idGy6pjU6DBUdrlJ7M5F:U application/x-dosexec 2020-01-25 04:56:31