VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-24 14:58:47 0%(0/49) SND2ACM.EXE

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 196608:qP6LsnfPT/kbRshPGoA6aoA6oHPoA6CoA6QoA68:DQnqRzHJ application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:56
2 192:XUZipIyhOsSqhSFVHNXE7I3eRKNxl3hsFJH:XUryh9JhksI3eR6xl3hAR text/plain 2020-04-01 22:58:41
3 6144:9sXCWu+Trm1ruL6cfUjB2l5P6sQbuMDc3y2foxTNTJe:OXNuyiVW0Mtj9MgZ application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:31
4 49152:AHyPzhp8e40llgHZr4WeSUoKXEnorZ3HGP0gZ/szKq:9P4mlg5rXKXEMmP0gyX application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:21
5 98304:DtVMVzl79mt+HRR7nPz18MnEhuvH7k0Hqd725:0hr7b18Mnpg0KF+ application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:11
6 384:xAeNLXsbfbYqNYeId+vglWfcJjdzqwVWk1:Tenvglkq9 application/x-dosexec 2020-04-01 22:58:01
7 6:e0MOGhS7wBEoXMOHnh03szswSCGd/qRP5YtFvG++lo781:e0A/MOHSSDmd/qRetsvloQ application/x-java-applet 2020-04-01 22:58:01
8 24576:kuWkV8a2RaGhAdxV/v3xbcNnbO9r/tyf9pj3U9ZqJ0CblFHiU5q/cpZaofFOauQn:9NS4dPNcNYr/tyf9NqZqBBFHpqrauQJt application/x-rar 2020-04-01 22:57:54
9 6144:halewUZR4DICoqB3n48LkfG3vBNOwFgi9xIfpWqM8SoeNB7MkZq17hbvca98Hrb:A7VhFIfVM8SoCTgbm text/plain 2020-04-01 22:57:41
10 49152:bB4iJMlTyGp1hF3fCwRhNQA4Xn10HYyU/yL/o6Gvw1uUF5:t3uIk1rfThNHY0r/owh5 application/x-dosexec 2020-04-01 22:57:31