VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-02 10:29:21 59%(29/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 196608:n8+GQi5SX1kP+N5NXMDOHplCxpE0Hpn6Qg5:n+Qi5EkmxMqHHC/3Hpndg5 application/x-dosexec 2020-05-26 00:01:12
2 196608:usjvqvKJPJYz5hpu8x0Nzvicze5WTVHGpLIOrwnDIHif2WA:usjv2KJ25DuaKe5OHmT8nDOim application/zip 2020-05-26 00:00:36
3 98304:nv4QhyO0ohoxG6lp9y9G8R7E/zF913IX:v5hyBoGO3oL7t application/x-executable 2020-05-26 00:00:31
4 196608:GMAr0BYONTZDg7wZmqrgUcWN8EBG6xgwG2b0TXNG+ybw+gu:GMhq6U7wnrgaN8EBlgwHb8XwRD application/x-7z-compressed 2020-05-26 00:00:24
5 24576:p1hbyydLS01YFXr/AfKyO3eMFwPAUPq2TVpOr7wAtl:p1hblSViFMF6JTVpOQAt application/x-dosexec 2020-05-26 00:00:13
6 48:yC1Br+49cV7rD28hc2l1CTdCpw33R1sn7F+fIF5i9rL:r119urO2nagpw3BoI1L text/plain 2020-05-26 00:00:12
7 12288:GnRCG8owe1SRHCxH3VrBLfWHoCveTA74r:GnRCG8owe1SRGH3VrBLfWHoCveTA0r application/x-dosexec 2020-05-26 00:00:01
8 1536:VLXB65939tY6HBg4sXJKxIjVlWmBX6CCtl8S8qcy4rLnVV:VLk395hYXJK+KpCC/8jy4fnz application/x-dosexec 2020-05-25 23:59:31
9 24:8bdkfjSpMQkKA9ZAO41N0F8ow+iAY6j4o0cs4o0Bzab/QC1Kgnpnd:8bMSOUR1bvVJoxo0abQCIS application/octet-stream 2020-05-25 23:59:21
10 768:q6W8UqTSEIu6wf4He4zMTYj9cvt5XUiQKqtb8KmgwFtm1HnRPhr3ENqFNTrED:diqmfu6tFj9S5XUwWNk81HbENqrcD application/x-gzip 2020-05-25 23:59:11