VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-17 15:52:31 53%(26/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 24576:VBJsFsu4PXGKOcHMkYTK6nGG5g6i+gXfbhNrpSZkXQk/Ojh1QI74cuMnZwIqhNRu:VPZu4eKbH4gZlTwZkX4QI7tu4ZwbNt application/x-dosexec 2020-04-07 08:59:51
2 1536:y9syAF/NpW4jwMujQy3FtBpqI7muvZgJ0KQTcq+JRWaf:q2/+cujQy3FfcIjPhTcq+jf application/CDFV2-corrupt 2020-04-07 08:59:41
3 196608:DEiWKknNd1HqNTBVb83+0lP9Ttz92NO0hB0eWpvj4eMeqW2L5Lh39YVNMVaL:DBhknNAdVH0nuT7Aj3qWc5t39YVNM8 application/zip 2020-04-07 08:59:38
4 12:kxvsCk9cE3MxCM9Jf/X8v6puJJVFylTyPMChzDYI:kbxxCM9Jf/sv6QuTcHoI text/html 2020-04-07 08:59:31
5 24576:dz+AUTpldXcunajQEPnvg6PhWDC750eNuyiVW0Mteg58:ljZnvgdo0eLivMtegi application/x-dosexec 2020-04-07 08:59:21
6 12288:fBSIQMW6U3Ji7T6qXQOtMngxLo+ghB5Krnj0:pS4W6U50zHPoNhBIH0 application/zip 2020-04-07 08:59:11
7 6144:mKESSG2wfnmGQxok0ccmHhGS/b7K/qCDQZGEI+V8oYJVL6HFZLVS7cb56hrFyi:mvSJ2amu5S/bLCDMr2TJYHTVTb56hRz application/zip 2020-04-07 08:58:41
8 98304:pAD1e5OiW2pYsepPpGPEkG6KtKHCJtKRIcmb:pADT2IpqEkG6YLDK6cmb application/x-dosexec 2020-04-07 08:58:36
9 24576:dz+AUTpldXcunajQEPnvg6PhWDC750gkBlSNzibe:ljZnvgdo0gwSN2q application/x-dosexec 2020-04-07 08:58:21
10 384:tpacUlQGgpbREFghawcWhu0nh6+4mZnB+IPbk585f2rZKLp40:fazgp1Geh5smLhPI5u application/x-dosexec 2020-04-07 08:58:11