VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5:
SHA1:
SHA256:
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: byte
ประเภทของไฟล์:

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 49152:rrzzd2lyqJ7VUQTl5zaa1hevjvlMEa82eyVil/uTU6GG:s3Vlha7ha82eyVil/uTZ application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:51
2 3072:8+7ynKeVAh0MPk1/AwOT7XVAi2m2HLMCLSYBAhbv:r7ynHM81/rO3XVAi24CLSX9v text/html 2020-03-29 01:58:31
3 24576:xk70Trcot2+ttwSyHDWIH5OYmHOuX7ukjFFgUmCcXMT20/nkxeSw++s0oQE2:xkQTACPtt9yjNOYmFu4FF5RccFfkUSwV application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:11
4 98304:4lf3xNeqW3pnxoKVFuJERQh28kt1idWkk0N3ixTtvDeEF0065RnnoK:4JhNwnGK8pXXNiTtyAt69 application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:01
5 24576:dz+AUTpldXcunajQEPnvg6PhWDC750nW8i87x4UeaR2kFey/r7TvF7kB73uroQ1k:ljZnvgdo0nlik/7TSX application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:42
6 98304:ysAVPnq1y5tQOM33ZNqCtBixHl54Oyjes1b+:aVPq1yLanrqTr43eS+ application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:32
7 12288:EquErHF6xC9D6DmR1J98w4oknqO/CyQfAOHvQ0ArCMZJnvy:lrl6kD68JmlokQfAO7ArCMZJvy application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:21
8 24576:TMb2TJto4rL2Wt+jnr4GT9iSTg/KhH6sx2XN+ay:Ab0lrL2W0r4GoSU/KhHsRy application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:11
9 3072:dwPQ3wS7anbrOkN10zm7mgmuEg7ivDX+Uqn4StUplFKXlejSHp4pequTQ:810zm7mgmR7KQuJWR text/html 2020-03-29 01:57:01
10 768:yxlyB62gQoPZyjTbeATNpH6oy93nV8sj0/9NyJe+lHc:yig1P0XTNCnV8/3Ke+lH application/x-dosexec 2020-03-29 01:56:41