VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: f33f962fdde2ec6b502be4e8339f4546
SHA1: fa75330cfde040e1edce7781af95484930c26b9c
SHA256: 630385224efe0a0b0e54a8ef276a40b1a27e4d65c51d91cbc2a27af9e2d8c2ab
SSDEEP: 192:1RQ9GnwR2MBAsrzjR3O/da8i8Y+e3BCyuqYA:ocnwR2MBLzVZF8FACpA
ขนาดไฟล์: 12394 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-19 18:57:41 42%(21/49) f33f962fdde2ec6b502be4e8339f4546

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 49152:rrzzd2lyqJ7VUQTl5zaa1hevjvlMEa82eyVil/uTU6GG:s3Vlha7ha82eyVil/uTZ application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:51
2 3072:8+7ynKeVAh0MPk1/AwOT7XVAi2m2HLMCLSYBAhbv:r7ynHM81/rO3XVAi24CLSX9v text/html 2020-03-29 01:58:31
3 24576:xk70Trcot2+ttwSyHDWIH5OYmHOuX7ukjFFgUmCcXMT20/nkxeSw++s0oQE2:xkQTACPtt9yjNOYmFu4FF5RccFfkUSwV application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:11
4 98304:4lf3xNeqW3pnxoKVFuJERQh28kt1idWkk0N3ixTtvDeEF0065RnnoK:4JhNwnGK8pXXNiTtyAt69 application/x-dosexec 2020-03-29 01:58:01
5 24576:dz+AUTpldXcunajQEPnvg6PhWDC750nW8i87x4UeaR2kFey/r7TvF7kB73uroQ1k:ljZnvgdo0nlik/7TSX application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:42
6 98304:ysAVPnq1y5tQOM33ZNqCtBixHl54Oyjes1b+:aVPq1yLanrqTr43eS+ application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:32
7 12288:EquErHF6xC9D6DmR1J98w4oknqO/CyQfAOHvQ0ArCMZJnvy:lrl6kD68JmlokQfAO7ArCMZJvy application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:21
8 24576:TMb2TJto4rL2Wt+jnr4GT9iSTg/KhH6sx2XN+ay:Ab0lrL2W0r4GoSU/KhHsRy application/x-dosexec 2020-03-29 01:57:11
9 3072:dwPQ3wS7anbrOkN10zm7mgmuEg7ivDX+Uqn4StUplFKXlejSHp4pequTQ:810zm7mgmR7KQuJWR text/html 2020-03-29 01:57:01
10 768:yxlyB62gQoPZyjTbeATNpH6oy93nV8sj0/9NyJe+lHc:yig1P0XTNCnV8/3Ke+lH application/x-dosexec 2020-03-29 01:56:41