VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5:
SHA1:
SHA256:
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: byte
ประเภทของไฟล์:

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 196608:Ks5i/Q2ocBc1JGId0G8kSfvfIg+KVzs+0r:FQQ2S1n0G8kSfXIms+0r application/x-rar 2020-04-06 13:00:39
2 3072:zvEfVUzSLhIVbV6i5LirrlZrHyrUHUckoMQ2RN6unpS:zvEN2U+T6i5LirrllHy4HUcMQY6sS application/x-dosexec 2020-04-06 12:59:31
3 49152:bovDpK6TT/kayw+YHMPYTP0mpvL/ItLc8awm7s+bV/zw:bovd61YHH0mpz407hbVLw application/x-dosexec 2020-04-06 12:59:22
4 6:VKW1P2ZcUX8gnjR+h40kXhPbLGNavms43bIUYqDvZ+Se:VNocUMc+pCPbpv0rIUYqDx+t application/octet-stream 2020-04-06 12:59:21
5 768:A6MK6MRRf8iL4isaHoGRbXBPuTKu64nqPWrzW6rF3dJTI5EAOpZc:A6JB8iL1IIbXBKKBPAnq5EAOp application/x-dosexec 2020-04-06 12:59:11
6 3072:8+7ynKevtMPk1/AwOT7XVAi2m2HLMCLSYBAhbqTkw:r7ynltM81/rO3XVAi24CLSX9Y text/html 2020-04-06 12:59:01
7 24576:0q0hyhrFZVcsdkEOvNXrIN8blbN17NxiGhWplF:pEyh50EWrwGR1zdhWp3 application/x-dosexec 2020-04-06 12:58:42
8 384:ziEKhge/WPVBD8cUQ3RZJESsGmEfP4ycbp5izVc2JZTO6uk:ziT/ygcH3Dq/GmGP4yJXJZTO6R text/html 2020-04-06 12:58:31
9 1536:8h7xsCKosi5pzjIcdRiTpqMGxs31eh7xsCKosi5pzjIcdRiTpqMGxs31Y:8EhWbcpqIUEhWbcpqI2 application/x-dosexec 2020-04-06 12:58:21
10 12288:nPMX6I3OPQJjjR2+j1Zkb2NIarkpppppppppppppppppppppppppppppTpbMAYTf:kxOIJjjo2NsaTsQktOB application/x-dosexec 2020-04-06 12:58:12